Đang cập nhật

Tài LiệuNgày cập nhậtTải xuống
Giải trình chênh lệch LNST năm 2018 so với năm 2017 và chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán15/12/2017Tải xuống
Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 201721/12/2016Tải xuống
Giải trình số liệu BCTC soát xét bán niên 201725/8/2017Tải xuống
VAN HUNG REAL ESTATE25/12/2016Tải xuống
Tài LiệuNgày cập nhậtTải xuống
Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS15/12/2017Tải xuống
Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 201721/12/2016Tải xuống
Giải trình chênh lệch LNST năm 2016 so với năm 2015 và chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán25/8/2017Tải xuống
Thông báo mời họp ĐHCĐ 201725/12/2016Tải xuống
Thông báo mời họp ĐHCĐ 201725/12/2016Tải xuống
Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 201721/12/2016Tải xuống
Giải trình số liệu BCTC soát xét bán niên 201721/12/2016Tải xuống
Tài LiệuNgày cập nhậtTải xuống
Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS15/12/2017Tải xuống
Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 201721/12/2016Tải xuống
Giải trình chênh lệch LNST năm 2016 so với năm 2015 và chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán25/8/2017Tải xuống
Thông báo mời họp ĐHCĐ 201725/12/2016Tải xuống
Thông báo mời họp ĐHCĐ 201725/12/2016Tải xuống
Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 201721/12/2016Tải xuống
Giải trình số liệu BCTC soát xét bán niên 201721/12/2016Tải xuống
Tài LiệuNgày cập nhậtTải xuống
Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS15/12/2017Tải xuống
Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 201721/12/2016Tải xuống
Giải trình chênh lệch LNST năm 2016 so với năm 2015 và chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán25/8/2017Tải xuống
Thông báo mời họp ĐHCĐ 201725/12/2016Tải xuống
Thông báo mời họp ĐHCĐ 201725/12/2016Tải xuống
Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 201721/12/2016Tải xuống
Giải trình số liệu BCTC soát xét bán niên 201721/12/2016Tải xuống